Навчально-виховний процес у гімназії передбачає створення умов для становлення кожної дитини, як особистості, здатної реалізувати свої природні здібності, вміти адекватно реагувати на соціально-економічні зміни, що відбуваються в суспільстві. Головна мета гімназії – пошук, відбір та розвиток у процесі навчання та виховання здібних до творчої інтелектуальної діяльності учнів, вирішення стосовно кожної дитини таких завдань:

  • допомога в об’єктивному визначенні індивідуальних, психологічних особливостей, інтересів, рівнів підготовки кожного учня;
  • формування необхідних знань, умінь, навичок, максимальний розвиток закладених природою здібностей.

Реалізації цих завдань відповідає структура гімназії, її навчальний план та програми.

Структура освіти в гімназії:

  • 1(5) – 3(7) класи – всебічний розвиток учнів, корекція їх знань, адаптація до умов навчання в гімназії.
  • 4(8) – 5(9) класи – допрофільне навчання, посилене вивчення рідної мови, іноземних мов, математики.
  • 6(10) – 7(11) класи – профільне навчання (профілі української та іноземної філології, математичний).

Особлива увага в гімназії приділяється вивченню учнями української мови як державної, а також вивченню німецької, англійської, російської мов; поглибленим вивченням української та англійської мов, літератури, математики, оволодінню інформаційними технологіями.

З першого класу гімназії учні вивчають німецьку та російську мови. У класах філологічного профілю, починаючи з 6(10) класу, вводиться вивчення латини.

Вступаючи до гімназії, учні проходять психологічну діагностику особливостей пізнавальної сфери, рівня інтелектуального потенціалу, що дає можливість учителям запланувати навчальний процес з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

У 3(7) класі вчителями, адміністрацією, психологічною службою проводиться дослідження загальних, творчих і предметних здібностей, схильності та інтересів учнів. Саме з урахуванням цих результатів ведеться подальша робота з комплектації допрофільних та профільних класів. За динамікою розвитку таких класів постійно ведуть спостереження педагогічний колектив, психолог, адміністрація. Результати спостережень обговорюються на нарадах при директорі, узагальнюються наказами по гімназії.

Додаткові заняття, профільне навчання покликані допомогти учням пізнати себе, продемонструвати свої здібності і реалізувати можливості в різних видах навчальної діяльності.

В гімназії створені умови для задоволення пізнавальних інтересів і нахилів учнів через читання факультативів. У 2014/2015 навчальному році факультативні заняття проводяться з основ психології «Вчись думати», з економіки «Основи споживчих знань», з історії – «Міфологія стародавнього світу» та «Видатні постаті України». Це дає змогу гімназистам розширити свої знання, сформувати уміння мислити, розв’язувати творчі завдання.

https://padlet.com/ipopova72mail/9wj9wqnnisctmmmg