МЕМОРАНДУМ

про співпрацю та взаєморозуміння між учасниками освітнього процесу Чорноморського академічного ліцею імені Тараса Шевченка Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

м.Чорноморськ                                                                                                «___»_____ 2024 р.

Цей меморандум про взаєморозуміння та співпрацю (далі – Меморандум) укладений  між:

– педагогами ліцею в особі Лідії Антонової , директорки Чорноморського академічного ліцею імені Тараса Шевченка Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

– здобувачами освіти в особі Іллі Попова, президента ліцею;

– батьками здобувачів освіти Юлії Боднар, голови батьківської ради;

в присутності представників батьківських, учительських та учнівських колективів Чорноморського академічного ліцею імені Тараса Шевченка Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та представників громади міста та влади .

При цьому кожен окремо іменується як Сторона, а разом як Сторони.

Сторони усвідомлюють спорідненість завдань, необхідність спільних дій, спрямованих на поліпшення атмосфери довіри та партнерських відносин між учасниками освітнього процесу, спрямування зусиль на розбудову сучасного освітнього простору.

Сторони визнають важливість упровадження ініціатив, направлених на якісний та конструктивний діалог між Сторонами, ефективних та прийнятних для Сторін форм взаємодії.

Сторони поділяють погляди щодо взаємної відповідальності за навчання, виховання, розвиток і збереження здоров’я здобувачів освіти.

Сторони прагнуть забезпечити конструктивність позицій та оптимальний результат своєї співпраці.

1. Загальні положення

1.1. Меморандум слід розглядати як основу для розробки подальших заходів, спрямованих на розвиток взаємодії та співпраці Сторін у межах повноважень, визначених Меморандумом та відповідними законодавчими актами.

1.2. Меморандум є документом, на підставі якого Сторони мають здійснювати координацію своїх дій та впроваджувати конкретні кроки для досягнення мети, визначеної Меморандумом.

1.3. Сторони виражають готовність до співпраці на засадах об’єднання можливостей Сторін, координації зусиль, погодження Сторонами основних принципів, механізмів, напрямків співробітництва.

1.4. Сторони мають намір забезпечувати одна одній всебічну підтримку для розвитку співпраці Сторін згідно з положеннями Меморандуму та інформувати одна  одну про спільні заходи або дії.

1.5. Для плідної співпраці Сторони погоджуються дотримуватись таких принципів: дитиноцентризм, партнерство, співпраця на результат, рівноправність, паритетність, колегіальність, взаєморозуміння, довіра, взаємна повага, толерантність, прозорість, відкритість, гласність, доброчинність, відповідність дій і рішень чинному законодавству, обов’язковість розгляду пропозицій Сторін, пріоритет погоджувальних процедур, дотримання досягнутих домовленостей, взаємна відповідальність Сторін, організаційна самостійність у межах визначених повноважень.

2. Мета Меморандуму

 2.1. Створення ефективних та прийнятних форм і ключових правил взаємодії для всіх учасників освітнього процесу.

2.2. Розвиток громадсько-активного закладу освіти, впровадження державногромадського управління.

2.3. Основні завдання співпраці – соціальне партнерство через: соціальне замовлення, лобіювання інтересів закладу освіти, спонсорство, волонтерство.

2.4. Формування у закладі освіти механізмів продуктивної співпраці між батьками, педагогами та  здобувачами освіти.

 2.5. Участь Сторін у розробці та втіленні проєктів розвитку закладу освіти, погодженні суспільно значимих інтересів, що стосуються функціонування закладу освіти.

2.6. Взаємодія Сторін із залученням додаткових джерел фінансування. Формування Сторонами спільних підходів до співфінансування закладу освіти:

– створення благодійних фондів відповідно до чинного законодавства;

 – залучення коштів, матеріальних цінностей, дарунків та грантів на розвиток закладу освіти.

 2.7. Створення відкритої освітньої системи.

2.8. Погодження дій, спрямованих на створення сучасного та безпечного освітнього середовища.

2.9. Забезпечення громадської підтримки управлінських рішень і дій з питань розвитку та стабільного функціонування освітньої системи закладу освіти.

2.10. Створення позитивного іміджу освітньої галузі, закладу освіти та підвищення довіри до них.

 2.11. Формування умов, що забезпечать захист прав та інтересів дітей, батьків, педагогів, співробітників.

2.12. Будь-які інші форми співробітництва, що погоджені Сторонами і спрямовані на розбудову закладу освіти.

3. Напрями співпраці

3.1. Розбудова Сторонами на засадах партнерства моделей та механізмів взаємодії у трикутнику «здобувачі освіти – педагоги – батьки», що відповідає сучасному стану освіти та запитам суспільства.

3.2. Взаємодія Сторін з органами управління освітою, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями.

3.3. Участь органів батьківського самоврядування (Рада ліцею, батьківський комітет) у співуправлінні закладом освіти:

 – участь у роботі методичних комісій, професійних спільнот, педагогічної ради, атестаційної комісії тощо;

– участь у внутрішній системі забезпечення якості освіти;

– участь у програмах розвитку тощо.

 3.4. Взаємодія Сторін із засновником закладу освіти з питань матеріальнотехнічного забезпечення закладу освіти; створення безпечного освітнього середовища, що відповідає вимогам охорони дитинства, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та іншим вимогам законодавства.

3.5. Внесення пропозицій засновнику закладу освіти (за погодженням Сторін) щодо заохочення керівника закладу освіти, кандидатури на участь у конкурсному відборі на посаду керівника закладу освіти або про відповідність займаній посаді керівника закладу освіти відповідно до чинного законодавства.

3.6. Співпраця Сторін зі створення експертного середовища. Здійснення громадського нагляду (контролю) за:

 – якістю надання освітніх послуг;

– дотриманням ліцензійних умов провадження освітньої діяльності і договірних зобов’язань;

– дотриманням санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу освіти;

– організацією харчування, оздоровлення, медичного обслуговування здобувачів освіти;

– фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

 – залученням і використанням коштів закладу освіти;

 – виконанням кошторису та/або бюджету закладу освіти;

 – процесом дотримання Меморандуму.

 4. Інші питання життєдіяльності закладу освіти за ініціативою Сторін

4.1. Об’єднання зусиль і можливостей Сторін у педагогічній просвіті батьків, формуванні відповідальності батьків за здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, навчання та виховання дітей, збереження здоров’я дитини.

 4.2. Залучення батьків до позакласної та позашкільної роботи. Участь батьків в організації і проведенні освітніх, виховних, розвиваючих, оздоровчих, спортивних, інформаційних та розважальних заходів.

 4.3. Створення Сторонами додаткових можливостей у рамках соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами.

4.4. Підтримка Сторонами дітей, які перебувають у несприятливих соціальноекономічних умовах, складних життєвих обставинах.

4.5. Солідарні дії Сторін із запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час, безпритульності.

5. Організація співпраці

5.1. Сторони визначають уповноваженим представником педагогічного колективу голову педагогічної ради ліцею, уповноваженим представником родин здобувачів освіти – голову батьківського комітету ліцею, уповноваженим представником здобувачів освіти – президента учнівського перламенту.

5.2. Сторони розробляють та затверджують спільний план заходів на навчальний рік.

5.3. Сторони організовують та проводять спільні публічні заходи (робочі зустрічі, тренінги, конференції, вебінари в  оф онлайн-режимі тощо) для обговорення питань, пов’язаних із реалізацією заходів у рамках співпраці.

5.4. Сторони здійснюють за взаємним погодженням заходи, спрямовані на інформування громадськості про співпрацю Сторін у рамках Меморандуму.

5.5. Сторони здійснюють обмін відповідною інформацією з ініціативи або за запитом однієї із Сторін.

5.6. Сторони беруть участь у розробці рекомендацій, інформаційних матеріалів, необхідних для спільної роботи.

 5.7. Сторони використовують ефективні системи комунікації для поширення та збору інформації, налагодження дієвого зворотного зв’язку, зокрема таких: корпоративна пошта, електронний журнал, групи у соціальних мережах, онлайн опитування.

5.8. Сторони можуть за взаємною згодою запрошувати до співробітництва установи та організації, фізичних осіб, громадські організації, створювати з ними тимчасові робочі групи.

5.9. Сторони мають право за взаємною згодою створювати власні правила та документи внутрішнього розпорядку, що не суперечать чинному законодавству. Регуляторні документи мають бути публічними, всім відомими, загальнодоступними і сприйматися всіма учасниками освітнього процесу.

Регуляторні документи ліцею:

 – Статут Чорноморського академічного ліцею ім.Т.Шевченка;

– внутрішній розпорядок роботи Чорноморського академічного ліцею ім.Т.Шевченка;

– Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Чорноморського академічного ліцею ім.Т.Шевченка;

– Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

– Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів;

-Правила поведінки здобувачів освіти Чорноморського академічного ліцею ім.Т.Шевченка;

– положення про наукове товариство;

 – інструкція про порядок конкурсного прийому до ліцею;

-положення про конкурс «Золотий Олімп»;

– положення про конкурс «Зорепад ліцею»;

– регламенти: порядок доступу батьків до закладу освіти і, зокрема, класів, використання гаджетів під час освітнього процесу, індивідуального позакласного спілкування з вчителями, форми проведення свят, батьківських зборів, наявність дрес-коду для здобувачів освіти тощо.

5.10.Сторони забезпечують прозорість та відкритість своїх відносин у рамках реалізації положень Меморандуму шляхом упровадження належного контролю та систематичної звітності.

6. Прикінцеві положення

6.1. Дотримання Меморандуму є запорукою плідної співпраці Сторін, спрямованої на досягнення вище  зазначених цілей.

6.2. Усі зміни до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін у письмовій формі.

6.3. Меморандум є відкритою угодою між Сторонами.

6.4. Меморандум складено українською мовою на 6 аркушах у 2 примірниках, які ідентичні і мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 6.5. Будь-які питання щодо тлумачення або застосування положень Меморандуму вирішуються Сторонами на партнерських засадах шляхом проведення консультацій та переговорів.

6.6. Меморандум набуває чинності з дня його підписання та діє до 2029 року.

6.7. Припинення дії Меморандуму настає через 3 місяці після отримання повідомлення відповідною Стороною. Після цього Меморандум припиняє дію, за винятком урегулювання претензій, що виникли до того дня, у який Меморандум припинив дію, а також будь-якої поточної діяльності з реалізації конкретних проектів у рамках Меморандуму.

Директор Чорноморського ліцею ім.Т.Шевченка   ________ Л.Ф.Антонова ____.____.2024Голова громадської батьківської ради Чорноморського ліцею ім.Т.Шевченка   ________Ю.О.Боднар  Президент парламенту   _______ Ілля Попов   ___.____.2024

Представники громади та влади :

1.________________________________________________ 2.__________________________-______________________

Дорогі колеги, здобувачі освіти та їх батьки. Пропонуємо для ознайомлення 

Положення про внутрішню систему якості освіти Чорноморської гімназії №1

Дорогі колеги, здобувачі освітніх послуг  та батьки! Пропонуємо до обговорення проєкт Положення про академічну доброчесність.

Положення про академічну доброчесність